Rechten en plichten

Bewonersraad

De medezeggenschap voor cliënten wordt bij Miro Thuis geregeld binnen de bewonersraad. Deze raad behartigd de gemeenschappelijk belangen van de bewoners van Miro Thuis. Hierin worden onderwerpen besproken als kwaliteit, veiligheid en zorgverlening.

Klachten

Voor het geval je meent dat er een fout is gemaakt of dat je meent te worden benadeeld, kent Miro Thuis een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg.

Klachtenbemiddelaar
Miro Thuis kent een interne klachtenbemiddelaar. Dit is een door de directie aangewezen persoon binnen Miro Thuis die de klachtenbemiddeling uitvoert.
Klachten kunnen per e-mail via maaike@mirothuis.nl worden ingediend. Vermeld je naam en adres.

Onafhankelijke geschillencommissie
Een tweede mogelijkheid is om extern een klacht in te dienen bij de geschillencommissie.

Geschillencommissie
Wanneer klager en beklaagde er niet samen uitkomen kan een klager zich nog wenden tot de geschillencommissie:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/

Privacy

Binnen Miro Thuis werken we volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).